Certifikácia

Dodáme Vám všetky potrebné hodnotenia energetickej náročnosti budovy, ktoré potrebujete od
projektu až po kolaudáciu.
Energetická náročnosť objektu je priamo spojená s prevádzkovými nákladmi budovy pri jej užívaní.
Tento ukazovateľ má teda značný vplyv na trhovú cenu budovy ci už pri predaji, kúpe alebo
prenájme. Jedno je isté, ceny energií nebudú klesať! Venujte preto prosím návrhu novej alebo
rekonštrukcii jestvujúcej budovy maximálnu pozornosť.

PROJEKTOVÉ HODNOTENIE (k projektu pre stavebné povolenie)

Hodnotí tepelnoizolačné vlastnosti obálky budovy a energetickú náročnosť budovy z hľadiska
potreby tepla na vykurovanie podla STN 73 0540-2 (energetické kritérium) ale aj potreby energie
ako celku, teda všetky energetické vstupy pre zaistenie požadovaného vnútorného prostredia a
účelu budovy (vykurovanie, príprava teplej vody, vetranie – klimatizácia, zabudované osvetlenie).
Uskutočňuje sa vo fáze navrhovania a projektovania nových budov a významnej obnovy
existujúcich budov.

ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT (ku kolaudácii)

Hodnotí energetickú náročnosť budovy ako celku, teda všetky energetické vstupy pre zaistenie
požadovaného vnútorného prostredia a účelu budovy (vykurovanie, príprava teplej vody, vetranie
- klimatizácia, zabudované osvetlenie). Energetický certifikát sa spracováva vo fáze kolaudácie
nových budov a významne obnovovaných existujúcich budov po 1. 1. 2008 podla zákona
c. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a jeho vykonávajúcej vyhlášky MDVRR SR
c. 364/2012 Z. z..