Referencie

Projektovú dokumentáciu zhotovujeme pre všetky stupne projektového vyhotovenia podla náležitostí, ktoré predpisujú príslušné normy a nariadenia platné na danom mieste. Projekty sú expedované podla príslušného stupna vyhotovenia v rozsahu potrebnom pre získanie územného rozhodnutia alebo pre splnenie ohlasovacej povinnosti stavebníka a získanie stavebného povolenia, a taktiež realizacné projekty pre bezproblémovú realizáciu stavby.
Projektová dokumentácia je súcastou architektonického diela a podlieha autorskému zákonu c. 383/1997 Z.z. Prezentované technické výkresy a všetky textové súcasti projektu definujú dielo, alebo jeho cast. Z tohto titulu je projekt duševným majetkom autora a preto používat, rozmnožovat a publikovat ho možno iba so súhlasom autora. Zmeny v projekte je možné vykonat iba s písomným súhlasom autora projektu!